Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

Skuteczna izolacja stropów międzykondygnacyjnych

Stropy międzykondygnacyjne w budynkach mają spełniać wymagania izolacyjności akustycznej. Mówią tak przepisy Działu IX „Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Jednym z rodzajów hałasu są dźwięki uderzeniowe, wywoływane m.in. przez przemieszczanie się ludzi po górnej części stropu międzykondygnacyjnego. Dźwięki te przenoszą się niżej tak przez strop, jak i poprzez pionowe elementy konstrukcyjne (ściany i słupy). Jednym ze sposobów zmniejszenia hałasu jest wykonanie sufitu podwieszonego. Rozwiązanie to nie eliminuje przenoszenia bocznego przez ściany i słupy. Najskuteczniejszą metodą izolacji od dźwięków uderzeniowych jest wykonanie podłogi pływającej, z Tonopianem stanowiącym izolację sprężystą, na który wylewana jest warstwa jastrychu. Ważne jest „odcięcie” wszelkich elementów konstrukcyjnych od posadzki przy użyciu styropianu o właściwościach elastycznych.

O poziomie izolacyjności akustycznej podłogi pływającej decyduje parametr sztywności dynamicznej (SD) materiału sprężystego oraz masa powierzchniowa jastrychu (w kg/m2). Im niższa jest wartość deklarowanej sztywności dynamicznej i im większa jest masa powierzchniowa jastrychu, uzależniona od grubości wylewki, tym lepszą izolacyjność podłogi pływającej można uzyskać. Tonopian produkowany jest w pięciu grubościach nominalnych: 22, 33, 38, 43 i 50 mm. Sztywność dynamiczna deklarowana jest w klasach SD i wynosi 25 MN/m3 dla Tonopianu EPS T 22-3 oraz 15 MN/m3 dla Tonopianu pozostałych grubości. Parametr sztywności dynamicznej podany jest w kodzie oznaczenia Tonopianu. Kod Tonopianu EPS T 50-3: EPS EN 13163-T1-L3-W3-Sb5-BS50-DS(N)5-DS(70,-)2-SD15-CP3.

Na podstawie sztywności dynamicznej i masy powierzchniowej wylewki można ustalić stopień zmniejszenia poziomu uderzeniowego. Do tego celu służy parametr Lw, – ważony wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego (w dB). Można go ustalić na podstawie normy PN-EN 12354-2, przy użyciu nomogramu lub wzoru, który podany jest w aktualnym projekcie nowej wersji normy. Dla Tonopianu EPS T 33-3, o sztywności dynamicznej 15 MN/m3 i jastrychu cementowego o gr. 4 cm można odczytać z nomogramu normowego, że wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego Lw wynosi 29 dB. Wartość ta została również potwierdzona w badaniach lab. podłogi pływającej, wykonanych przez Instytut Techniki Budowlanej w ramach badań aprobacyjnych. Przy użyciu wylewki o większej grubości (6 cm) izolacyjność akustyczna wzrasta do 31 dB. Parametr Lw Tonopianu, wraz ze wskazana normą odniesienia, jest podany w Kartach Technicznych.

Drugim, istotnym w sensie projektowym, parametrem jest tzw. ściśliwość Tonopianu. Oznaczana jest ona symbolem CP i podawana na końcu kodu oznaczenia, np.: EPS EN 13163-T1-L3-W3-Sb5-BS50-DS(N)5-DS(70,-)2-SD15-CP3.

Wartość liczbowa przy symbolu CP oznacza ściśliwość wyrażoną w mm. Tonopian wszystkich grubości ma zadeklarowaną ściśliwość CP3. Dla tej klasy ściśliwości dopuszczalne obciążenie na warstwie wylewki wynosi 4 kPa, czyli 400 kg/m2, co jest wystarczające dla wszystkich standardowych budynków. Wartość deklarowanej ściśliwości podawana jest również po wartości grubości nominalnej płyty, np. Tonopian EPS T 33-3. Ważne: masa jastrychu, bezpośrednio po jego wylaniu, nie powoduje zmniejszenia się grubości Tonopianu o wartość zadeklarowanej ściśliwości, tj. o 3 mm. Jest to max nominalna wartość redukcji grubości materiału elastycznego, która może wystąpić wskutek długotrwałego użytkowania podłogi pływającej, z uwzględnieniem obciążeń zmiennych, o wartości do 400 kg/m2.

autor: Irena Domska,

Kierownik ds. zarządzania jakością

FS ARBET Sp. J.

Poczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *